Εφαρμογές ορυκτοβάμβακα Knauf

Μόνωση στέγης

Μόνωση οριζόντιων στεγών-δωμάτων

Μόνωση ψευδοροφών / οροφών

Μόνωση εξωτερικών τοίχων

Μόνωση χωρισμάτων / Ξηρά δόμηση

Μόνωση δαπέδων

Πλήρωση τοίχων με Supafil

Κηπευτική – διαμόρφωση τοπίου

Πράσινα Δώματα

Συμβουλές για κατάλληλη χρήση ορυκτοβαμβάκων