0 0,00

Καλάθι

No products in the cart.

Όροι Διαγωνισμού ΒΙΟΠΕΡ ΚΑΙ MILWAUKEE

H διεξαγόμενη ενέργεια “ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠO ΤΗΝ ΒΙΟΠΕΡ ΚΑΙ ΤΗΝ MILWAUKEE”, διοργανώνεται από την εταιρεία ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΕ ΒΙΟΠΕΡ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 236 – ΤΑΥΡΟΣ 17778, εφεξής εταιρεία ή διοργανωτής. Η ενέργεια δεν παρέχεται σε συνδυασμό με το Facebook ή το Instagram και δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται ή οργανώνεται κατ’ οποιονδήποτε τρόπο από το Facebook ή το Instagram . Ο παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες δεν είναι το Facebook, αλλά η εταιρεία που ενεργεί ως διαχειριστής της σελίδας Facebook του «διοργανωτή». Οι διαθέσιμες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενέργεια. Για το περιεχόμενο της ενέργειας ευθύνονται αποκλειστικά οι «διοργανωτές» και όχι το Facebook. Το Facebook δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Αποκλείεται κατά βάση οποιαδήποτε ευθύνη του Facebook ως προς τη συγκεκριμένη ενέργεια. Η συμμετοχή στην ενέργεια καθίσταται δυνατή μόνο υπό τους παρακάτω όρους. Με τη συμμετοχή στην ενέργεια, ο συμμετέχων αποδέχεται ρητά τους παρόντες όρους συμμετοχής.

Στην ενέργεια “ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠO ΤΗΝ ΒΙΟΠΕΡ ΚΑΙ ΤΗΝ MILWAUKEEL” μπορούν να λάβουν μέρος όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού όλων των εργαζόμενων στην εταιρεία.

Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στον ιστοχώρο www.vioper.gr καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ενέργειας.

Η παρούσα ενέργεια ξεκινά στις 24/06/2022 και θα διαρκέσει έως τις 24/07/2022 (24:00). Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.

Η ενέργεια θα διεξάγεται ως εξής: Οι συμμετέχοντες θα καλούνται αφού μεταβούν στην σελίδα του διαγωνισμού του site μας (σελίδα διαγωνισμού) να κάνουν like στη σελίδα μας στο FaceBook και να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους. Ένας (1) τυχερός, ύστερα από κλήρωση, θα κερδίσει μια Τσάντα Εργαλείων Πλάτης αξίας 90€!

Κατά τη διάρκεια της ενέργειας, όλες οι έγκυρες, σύμφωνα με τα παραπάνω, δηλώσεις συμμετοχής, θα συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο (excel) και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό. Θα διενεργηθεί στην εταιρεία, ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των κατά τα ως άνω εγκύρων συμμετεχόντων, η οποία θα αναδείξει τον τυχερό νικητή-τρια.

Ο νικητής θα κληθεί με μηνύματα, που θα σταλούν μέσω της σελίδας της εταιρείας στο Facebook, να αποστείλουν επίσης με προσωπικό μήνυμα, τα στοιχεία επικοινωνίας τους, όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας.

Η εταιρεία θα ενημερώσει τον νικητή σχετικά με την ανάδειξή του με ανάρτηση του ονόματος του στον ιστοχώρο www.vioper.gr

Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον νικητή.

Μετά τη λήξη της ενέργειας κάθε υποχρέωση της εταιρείας παύει να υφίσταται. Η εταιρεία δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και δη έναντι του νικητή.

Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά. Δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.

Σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται για τη συμμετοχή στην ενέργεια, η αγορά σχετικού προϊόντος.

Κατά τη συμμετοχή τους στην ενέργεια οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.

Οι συμμετέχοντες στην ενέργεια δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της εταιρείας.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την ενέργεια, να τροποποιήσει τους όρους της και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της με σχετική ανακοίνωσή της στον ιστοχώρο www.vioper.gr. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της εταιρείας για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας, θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από τη διεξαγωγή της παρούσας ενέργειας, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

Προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στον “ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΠΕΡ” (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας και λοιπά στοιχεία) πρόκειται να συλλεχθούν από τον διοργανωτή, να εισαχθούν σε βάσεις δεδομένων και να τύχουν επεξεργασίας για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης και διεξαγωγής του διαγωνισμού, πάντοτε στα πλαίσια και υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των δώρων από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω.

Η συμμετοχή στο παρόντα διαγωνισμό, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος. Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό, παρέχει στον διοργανωτή την ανέκκλητη άδεια για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού.